فرصت های سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری
جاذبه های طبیعی شهرستان الیگودرز همچون آبشارهای زیبا، دریاچه های بکر، دشت های دیدنی، کوه های سر به فلک کشیده، خاک حاصل خیز و مستعد، بارش مناسب، پتانسیل های معدنی، صنایع دستی، آثار فرهنگی، تاریخی، . . . . این شهرستان را به منطقه ای کم نظیر تبدیل نموده و قابلیت های ویژه ای چون اکوتوریسم ،گردشگری، کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت را در خود به صورت گنجی پنهان دارد که با برنامه ریزی صحیح و مدیریت بهینه، فرصت سرمایه گذاری در بخش خصوصی (در جهت توسعه پایدار ) و همچنین دستیابی به اهداف فرهنگی و گردشگری (به صورت ویژه ) فراهم نموده است. حال با توجه به شرایط موجود، پتانسیل های بالقوه و بالفعل شهرستان الیگودرز را در بخش های مختلف بررسی می کنیم.