هیأت مدیره

  • عزیزاله سرلک – رئیس هیأت مدیره 
  • مرتضی جعفری – مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
  • شرکت افق سبزتدبیر – عضو
  • محمد تقی عسگری – عضو و نایب رئیس هیأت مدیره
  • شمس الله فیروزی -عضو